Projectenlijst

2008-heden

Stedenbouwkundig advies Gemeente Amstelveen-Aalsmeer (2021-heden): Werkzaamheden o.a. het opstellen van beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundig advies inbreidingsplannen en woningbouw.

Stedenbouwkundig advies Gemeente Alkmaar (2018-2021): Opstellen van stedenbouwkundige uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen; begeleiden van architecten en stedenbouwkundigen bij de uitwerking van plannen; stedenbouwkundig advies bij de behandeling van complexe aanvragen en principeverzoeken; overleg met initiatiefnemers, omwonenden, de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Structuurvisie Bloemendaal (2008-2009) : Als stedenbouwkundige heb ik meegewerkt aan de Structuurvisie Bloemendaal, met name op het gebied van de inventarisatie, de beschrijving van de kernkwaliteiten, visievorming en de concretisering en verbeelding. Het project ging gepaard met een intensief participatietraject.

Atelier Binnenduinrand i.o.v. gemeente Bloemendaal (2012-2013): Intergemeentelijke werkgroep (Haarlem, Heemstede, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Provincie Noord-Holland, Bloemendaal) t.b.v. een ontwikkelperspectief voor de Binnenduinrand. Inventarisatie en analyse van de kernkwaliteiten en visievorming.

Actualisatie Welstandsnota Gemeente Kampen (2016):  De oude welstandsnota was op onderdelen verouderd en niet gebruiksvriendelijk. In samenspraak met enkele medewerkers van de gemeente Kampen en in samenwerking met een extern projectleider was ik verantwoordelijk voor de hoofdopzet, alle teksten en het beeldmateriaal, zoals kaarten en foto’s (i.s.m. Peter Föllmi, IC4U).

Samenwerkingsverband Icons/NL. Shyam Khandekar (2015-2021) http://www.icons-nl.com: Projecten (o.a.): Herinrichting Stationsplein Coevorden, herontwikkeling recreatiepark Domburg, herontwikkeling in Hengelo-Zuid.

Herontwikkeling recreatieterrein Kaag-eiland i.o.v. particuliere opdrachtgever (2018-2022): Visie en ontwerp nieuwe invulling van terrein aan de rand van het dorp Kaag. Ruimtelijke analyse, beleidsanalyse, modellenstudie en voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Bestemmingsplan is in 2022 vastgesteld door de Gemeenteraad. In samenwerking met Faro Architecten.

Visie Koningstein (2013-2015): De herontwikkeling van het gebouw Koningstein in Haarlem verliep voor wat betreft de consensusvorming tussen buurt en gemeente Haarlem zeer moeizaam. Samen met Peter de Ruyter Landschapsarchitect heb ik in een intensief proces met wijkraad, gemeenteraad en ambtenaren de impasse doorbroken. Het uiteindelijke resultaat is dat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld voor het gebied. Het nieuwe Koningshof wordt op dit moment gebouwd.

Watmagikbouwen (2010-heden): Eigenaar van publieksgerichte  informatiesite rond Wet Ruimtelijke Ordening, Wabo, Bor/vergunningsvrij bouwen enz. Diverse adviezen aan particulieren, architecten en ondernemers. Maandelijks heeft de website ca. 8.000 bezoekers.

Verbetering identiteit en uitstraling schoolgebouwen, i.o.v. Scholen met Succes (2012-2018): Hoe wordt schoolgebouw en – omgeving weer het visitekaartje van de school? Concrete adviezen voor docenten en schoolleiding om met relatief lage kosten het gebouw beter tot uiting te laten komen. Adviezen hebben betrekking op o.a. inrichting, ruimtegebruik, kleur, licht en meubilair.

Diverse huisvestingsvraagstukken i.o.v. zorgaanbieder (2011-2015): Advies en voorlopig ontwerp hergebruik Watermeterfabriek te Haarlem, i.s.m. Vissers Architecten te Haarlem.

Uitbreidingsmogelijkheden i.o.v. Seminarie (2012-2013): Onderzoek en ontwerp toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

Deelname manifestatie Kloppend Hart Leeuwarden i.o.v. gemeente Leeuwarden (2012): Hof Waalse Kerk, van parkeerterrein naar aantrekkelijk woonhof, i.s.m. Peter de Ruyter Landschapsarchitect.

Transformatie grootschalige tuincentrum (2012): Analyse en voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het terrein tot woon-zorg landschap, i.s.m. Peter de Ruyter Landschapsarchitect.

Woningbouw Hillgate Properties (2009-2010) : Inrichtingsplan Haarlemse School, i.s.m. Jos van de Lindeloof.

Deelgemeente Charlois/de Nieuwe Unie (2008): Visie kindvriendelijke Tarwewijk, i.o.v. deelgemeente Charlois, i.s.m. “Hankie Landschap”; Herinrichting schoolplein Elout van Soeterwoudeschool, i.s.m Jos van den Lindeloof.